top of page
Tomke-foarlêswike-1040x1080.jpg


liedjes die wij dagelijks zingen
 

Goeiemorgen liedje:

 

Goeiemorgen allemaal

Hebben jullie lekker geslapen

Goeiemorgen allemaal

Wat fijn dat jullie er zijn

 

Fruitliedje:

 

De plantjes krijgen water

De koeien krijgen voer

Wij eten fruit

Dan word je sterk en stoer

 

Smakelijk eten liedje:

 

Smakelijk eten, smakelijk eten

Eet maar op, drink maar op

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken

Eet maar op, drink maar op.

 

Opruimliedje:

 

Wij gaan opruimen, we gaan opruimen

Zet het waar het hoort de spullen soort bij soort

Wij gaan opruimen, we gaan opruimen

Ruim de boel maar op

Ferskes dy 't wy alle dagen sjonge

Goeiemoarn lietsje:


Goeie moarn allegearre
Hawwe ji
mme lekker koest
Goeie moarn allegearre
Wat moai dat jimme der binne

 

Fruit lietsje:


De plantjes krije wetter
De kij krije foer
Wy ite fruit
Dan wurdst do sterk en stoer

 

Lekker ite lietsje:


Lekker ite, lekker ite
Yt mar op, drink mar op
Dat sil lekker smeitsje, dat sil lekker smeitsje
Yt mar op, drink mar op.

 

Opromje lietsje:


Wy gean opromje, wy gean opromje
Set it wêr't it heart it boartersguod soart by soart
Wy gean opromje, wy gean opromje
Romje de boel mar op.

bottom of page