top of page


Week 7 start de week van Carnaval en mogen alle
kinderen verkleed komen!
wat een feest, we hebben er zin in!

Wike 7 start de wike fan Karnaval en meie alle

bern ferklaaid komme! wat in feest,

wy hawwe der sin oan!

bottom of page